Uchwała nr 4

Uchwała Nr 4 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu
z dnia 24 marca 2012r.
w sprawie wsparcia działań zmierzających do uzdrowienia systemu refundacji leków

 

Na podstawie art.24 pkt l w związku z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, póz. 1708), biorąc pod uwagę apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 marca 2012r., uchwala się co następuje:

§1

Zaleca się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Opolu zorganizowanie spotkań z lekarzami i lekarzami dentystami, członkami Opolskiej Izby Lekarskiej, w celu jak najszerszego dotarcia z informacjami o zagrożeniach, wynikających z nowych zasad ordynacji leków oraz planowanych działaniach samorządu lekarskiego, zmierzających do zmian w tym zakresie.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W OPOLU

Jerzy B. LACH

 

SEKRETARZ XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W OPOLU

Paweł MIELCZAREK