Opolska Izba Lekarska


Zasady działania okręgowej izby lekarskiej reguluje Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

Wg art. 21 organami okręgowej izby lekarskiej są:
1.Okręgowy Zjazd Lekarzy,
2.Okręgowa Rada Lekarska,
3.Okręgowa Komisja Rewizyjna,
4.Okręgowy Sąd Lekarski,
5.Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zgodnie z art. 26. Okręgowa Rada Lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych uchwałą Rady.

Wg art. 14 kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu lub ukaranych karą wymienioną w ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 83, ust. 1 pkt 1—6, wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka karnego określonego w art. 39 pkt 1—2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu.
Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członka sądu lekarskiego mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co najmniej 10 lat.

Wg art. 35 organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:
1.Krajowy Zjazd Lekarzy
2.Naczelna Rada Lekarska,
3.Naczelna Komisja Rewizyjna,
4.Naczelny Sąd Lekarski,
5.Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.