Okręgowy Zjazd Lekarzy

W zjeździe uczestniczą (art. 22. Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich) członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.

Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa izba lekarska. Mandat delegata trwa 4 lata.

Wg art. 23 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo - wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:

  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
  • na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
  • na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.