Zasady rejestracji praktyk i dokonywania zmian w rejestrze

UWAGA: od 12 lipca 2023 zmiana sposobu logowania do systemu RPWDL  SZCZEGÓŁY

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do ksiąg rejestrowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oznacza to, że każda praktyka otrzymała nowy numer księgi rejestrowej, którym od 01.01.2013 r. wszyscy lekarze i lekarze dentyści muszą się posługiwać.

Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl - Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów - wyszukiwarka

Od 1 kwietnia 2013r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wszelkie zmiany dotyczące praktyk lekarskich (wpis do rejestru nowej praktyki, zmiana wpisu praktyki już istniejącej, wykreślenie praktyki z rejestru) jest możliwe tylko na portalu internetowym RPWDL.

Szczegóły techniczne jak wprowadzić zmiany dostępne są pod tym LINKIEM

Lekarz/ lekarz dentysta, aby złożyć podpisany wniosek, musi posiadać certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.  Bez tego nie będzie można dokonać żadnych zmian.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny - zazwyczaj wystawiany na rok, co roku trzeba go odnawiać i za niego płacić (ok. 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego). Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i jedynie przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Profil zaufany ePUAP jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Zaufanie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut – nie licząc czasu dojścia czy dojazdu do jednego z ww. urzędów.


Jak założyć konto w systemie ePUAP i poświadczyć profil?

1. Założyć konto na platformie ePUAP zaczynając tutaj:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta

2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany.

3. Następnie, w terminie do 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie:

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList 

Jak po 1 kwietnia 2013 zarejestrować praktykę lekarską, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktykę z rejestru?

1. Założyć konto na stronie RPWDL w zakładce Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Aplikacja dla Praktyk Zawodowych

2. Uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu - należy wypełnić wniosek o nadanie uprawnień i wysłać do Opolskiej Izby Lekarskiej (drogą pocztową, osobiście lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

3. Wypełnione wnioski dotyczące rejestracji lub zmiany wpisów praktyk lekarskich podpisujemy profilem zaufanym ePUAP i wysyłamy (jeżeli jest problem z podpisem przeczytaj ten tekst).

Należy pamiętać aby do wniosku elektronicznego załączyć zeskanowane dokumenty:

- ksero ubezpieczenia obowiązkowego OC (jeżeli zawarte było bez pośrednictwa Izby) / obecnie nie wymagane /

- ksero postanowienia sanepidu (w przypadku praktyki stacjonarnej), / obecnie nie wymagane /

- potwierdzenie uiszczenia opłaty na konto nr  54 1020 3668 0000 5102 0009 8277: pierwsza rejestracja 149 zł; każda zmiana w księdze rejestrowej 74,50 zł. (podstawa prawna - art. 105 ustawy o działalności leczniczej).

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2018.2190 t.j.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nosi datę 21 stycznia 2022 roku.

Lekarze z innych Izb załączają dodatkowo:

- ksero prawa wykonywania zawodu (strona z wpisem do rejestru, strona z wpisem specjalizacji).

Od 1 stycznia 2013 r. działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania  nie może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tj. min. ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach), do tego służy praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Natomiast jeśli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to takie miejsca należy zgłosić w Izbie, na terenie której udzielane są świadczenia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty należy złożyć następujące dokumenty:

-oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

-podanie o bezterminowe zwolnienie z opłacania składki

-Prawo Wykonywania Zawodu w celu dokonania zmiany nr rejestru.

Jeżeli lekarz/lekarz dentysta posiada praktykę lekarską należy ją również wykreślić z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).