Zasady składania skarg do OROZ

Szanowni Państwo,

Skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej należy złożyć osobiście w biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej albo przesłać pocztą na adres:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
ul. Grunwaldzka 23
45-054 Opole

Skarga musi zawierać:

  • imię i nazwisko lekarza, którego skarga dotyczy lub nazwę i adres instytucji, w której doszło do zdarzenia
  • imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu, nr PESEL pacjenta/pokrzywdzonego
  • datę zdarzenia
  • dokładny opis zdarzenia wraz z wyszczególnieniem zarzutów kierowanych pod adresem lekarza, bądź placówki leczniczej
  • własnoręczny podpis osoby wnoszącej skargę

Brak powyższych danych może skutkować pozostawieniem korespondencji bez biegu.

Do skargi można załączyć kserokopię dokumentacji medycznej.   

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie prowadzi korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz w drodze mailowej. Pisma obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy wniesione w postaci elektronicznej nie wywołują skutków prawnych i mogą pozostać bez biegu.

 

Dla ułatwienia formularz zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego można pobrać  TUTAJ