Prawo wykonywania zawodu

Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – lekarze / lekarze dentyści, którzy kończą staż podyplomowy muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) /Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (od 2013 r. Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty. Jednak od sesji jesiennej 2008 ustawa ta nie nakłada już obowiązku ukończenia stażu przed przystąpieniem do LEP-u / LDEp-u (LEK/LDEK). W związku z powyższym do egzaminu mogą również przystępować lekarze w trakcie odbywania stażu.

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.
Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty powinno mieć miejsce najpóźniej do 18 sierpnia (rozpoczęcie stażu od 1 października) lub do 10 lutego ( rozpoczęcie stażu od 1 marca).

Procedura:
Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty :

  • Wniosek W-1 o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej”)
  • wniosek o staż
  • odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty
  • orzeczenie o stanie zdrowia na czas stażu podyplomowego
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia biometryczne

Uzyskanie– po stażu

Do uzyskania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – po odbytym stażu podyplomowym i złożeniu LEP/LDEP potrzebne są następujące dokumenty:

1. Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (do pobrania w tym katalogu)

2. Orzeczenie o stanie zdrowia lekarza/lekarza dentysty, który odbył staż podyplomowy i złożył LEP /LDEP (do pobrania w tym katalogu).

3. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)

4. Zdjęcie biometryczne

5. Posiadany dotychczas dokument - “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

6. “Karta stażu podyplomowego lekarza”, “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” ( uzupełnione wszystkie wpisy, pieczątki i podpisy)

7. Świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty

8. Ksero świadectwa pracy za okres stażu podyplomowego

9. Wypełniona ankieta stażowa lekarza/lekarza dentysty.


 Formularze do pobrania:

Formularz W1  WNIOSEK O PRZYZNANIE OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO I ZŁOŻENIA LEKARSKIEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO/LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Formularz W1 A  WNIOSEK O PRZYZNANIE OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, W CELU ODBYCIA STAŻU ADAPTACYJNEGO/ ZŁOŻENIA TESTU UMIEJĘTNOŚCI WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Wniosek o staż  WNIOSEK O PRZYZNANIE STAŻU PODYPLOMOWEGO na terenie działania Opolskiej Izby Lekarskiej (załącznik do formularza W1)

Zaświadczenie o stanie zdrowia na czas stażu   Załącznik do formularza W1

Formularz W2   WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁNKÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Formularz W2 A  WNIOSEK O UZNANIE KWALIFIKACJI FORMALNYCH, PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Zaświadczenie o stanie zdrowia po stażu  Załącznik do formularza W2

Formularz W2 B  WNIOSEK O PRZYZNANIE / PONOWNE PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Formularz W2 C  WNIOSEK O PRZYZNANIE / PONOWNE PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, W CELU OKREŚLONYM W ART. 7 UST. 1A USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Formularz W2 D  WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Formularz W2 E WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE LECZNICZYM

Formularz W2 F WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY

Formularz W3  WNIOSEK O PRZENIESIENIE I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Formularz W4  WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY ZGODNIE Z POSIADANYM OBYWATELSTWEM

Formularz W4 A  WNIOSEK O PRZYZNANIE OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY ZGODNIE Z POSIADANYM OBYWATELSTWEM (DLA LEKARZA CZŁONKA IZBY, KTÓRY UZYSKAŁ OBYWATELSTWO POLSKIE)

Formularz W6  WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW I DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ORAZ WYDANIE „PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” „PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” (DLA LEKARZA, KTÓREGO DANE ZNAJDUJĄ SIĘ W EWIDENCJI)

Formularz O-1 Oświadczenie *lekarza /*lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego UE o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Po lskiej

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Oświadczenie o utracie PWZ  Oświadczenie lekarza o utracie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu

Zrzeczenie się PWZ  Zrzeczenie się lekarza prawa wykonywania zawodu na obszarze RP i wniosek o skreślenie z listy członków Opolskiej Izby Lekarskiej

Powiadomienie o wykonywaniu zawodu  Powiadomienie o wykonywaniu zawodu na terenie OIL w Opolu

Zaświadczenie o uznawaniu kwalifikacji i postawie etycznej -  koszt 127 zł

Jednostki stażowe w woj. opolskim