INFORMACJE WYBORCZE

REGULAMIN WYBORÓW

KALENDARZ WYBORCZY

Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści

Poniżej zamieszczamy Uchwałę OKW dotyczącą reejonów wyborczych w IX kadencji Izby. Proszę sprawdzić czy znajdujecie się we właściwym rejonie wyborczym. Istnieje mozliwośc przeniesienia się do innego rejonu poprzez formularz załączony na samym dole sektora załączników. Przeniesienie musi być jednak zgłoszone w Izbie w nieprzekraczalnym terminie 31.07.2021r.

 

Uchwała nr 5
Okręgowej Komisji Wyborczej
Opolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 29.06.2021r.
w sprawie ustalenia imiennych list rejonów wyborczych IX kadencji.

 

Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019, poz. 965) oraz § 13 ust. 10 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w tych organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, uchwala się co następuje:

§  1.

  1. Ustala się imienne listy członków rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w IX kadencji (2022-2026).
  2. Listy członków rejonów wyborczych stanowią załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Listy członków rejonów wyborczych zostaną opublikowane w BIP OIL w dniu 1.07.2021, wywieszone w siedzibie OIL oraz zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym OIL.
  4. Zgodnie z § 13 ust. 11 załącznika do uchwały nr 12 X KZL ustala się datę 31.07.2021 jako końcową dla możliwości zgłaszania chęci przeniesienia się do innego rejonu wyborczego.
  5. Druk zgłoszenia chęci przeniesienia się do innego rejonu wyborczego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Sekretarz OKW                                                                     Przewodniczący OKW

            Małgorzata Lechniak                                                            Jerzy Jakubiszyn

 

 


 

Rejony wyborcze

Ostatnio zmienianyniedziela, 04 lipiec 2021 08:50