Ubezpieczenie OC na rok 2024

Koleżanki i Koledzy

Od 1 marca 2024 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie Ochrony Prawnej Lekarza. Oferta na nie zmienionych zasadach i warunkach finansowych (OC PZU S.A.; Ochrona Prawna InterRisk TU S.A.) obowiązywać będzie do końca lutego 2026r.

Podobnie jak w roku ubiegłym tak i na kolejny okres istnieje możliwość przystępowania do ubezpieczenia drogą elektroniczną:

 • na stronie internetowejhttps://oc-lekarza.polisagrupowa.pl albo
 • bezpośrednio poprzez baner zamieszczony na stronie internetowej Izby (strona główna, prawa kolumna), do czego zachęcamy wszystkich członków Opolskiej Izby Lekarskiej.

Możliwość zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres zostanie Państwu udostępniona od 15 stycznia 2024 roku.

UWAGA: Aktualnie będzie to jedyna forma możliwości skorzystania z wynegocjowanego programu ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach.
Brak będzie możliwości zapłaty składki ubezpieczeniowejgotówką w Biurze Izby, tak jak było to w poprzednich latach.

Prosimy o nieodkładanie kontynuacji ubezpieczenia do ostatniej chwili. Szczegóły dotyczące możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia znajdują się na końcu tego artykułu.

Przypomnienie warunków programu. Sposób zawarcia ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście, który wykonuje zawód w formie praktyki lekarskiej (dotyczy to każdego rodzaju praktyki – stacjonarnej, na wezwanie, kontraktu). Inaczej mówiąc nie musi zawierać takiego ubezpieczenia lekarz (lekarz dentysta), który pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o kodeksową umowę o pracę.

Rozporządzenie Ministra Finansów doprecyzowało zasady tego ubezpieczenia. Obejmuje ono szkody, jakie mogą być wyrządzone w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych albo powstałe wskutek zaniechania udzielenia takich świadczeń. Ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje zabiegów chirurgii plastycznej oraz zabiegów kosmetycznych i estetycznych poza zabiegami wykonywanymi w przypadku wad wrodzonych oraz następstw urazów czy chorób.

Rozporządzenie wprowadziło minimalną sumę gwarancyjną dla tego ubezpieczenia – w przypadku lekarza (lekarza dentysty) wynosi ona 75 000 Euro na 1 zdarzenie i 350 000 Euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zwracamy uwagę na fakt, iż 75 000 Euro to niezbyt wysoka suma ubezpieczenia, dlatego zachęcamy do rozważenia wykupienia ubezpieczenia z ubezpieczeniem nadwyżkowym (informacja poniżej)

Ubezpieczenie obowiązkowe proponowane członkom Opolskiej Izby Lekarskiej przez PZU wraz z ochroną prawną InterRisk TU S.A. uwzględnia podział na trzy grupy specjalności:

Grupa I (składka 454 zł)

Grupa II (składka 202 zł)

Grupa III (składka 124 zł)

 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Torakochirurgia
 • Kardiochirurgia
 • Neurochirurgia
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia
 • Ginekologia i położnictwo
 • Ginekologia onkologiczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Neonatologia
 • Medycyna sportowa
 • Radioterapia
 • Lekarz dentysta nie posiadający żadnej specjalizacji oraz
 • pozostałe specjalności stomatologiczne poza chirurgią stomatologiczną np.:
 • ortodoncja
 • periodontologia
 • protetyka stomatologiczna
 • stomatologia dziecięca
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją.

 

Wszystkie pozostałe specjalności

 

Uwaga:

Jeżeli lekarz z III grupy wykonuje jakieś zabiegi chirurgiczne, endoskopowe, z zakresu radiologii interwencyjnej czy inne wymagające pisemnej zgody – musi się ubezpieczyć jak w grupie II.

 

 • Jeżeli lekarz ma kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, którą wykonuje.
 • Jeżeli lekarz wykonuje kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, która ma wyższą składkę.
 • W przypadku lekarzy będących w trakcie specjalizacji, nieposiadających żadnej innej specjalizacji, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy ryzyka obejmującej faktycznie wykonywaną specjalizację.

W dalszym ciągu istnieje możliwość bardzo korzystnego ubezpieczenia pakietowego (połączenie ubezpieczenia obowiązkowego z dobrowolnym) tzw. klauzulą nadwyżkową. Pozwala to nie tylko podwyższyć sumę gwarancyjną ubezpieczenia, ale objąć ubezpieczeniem sytuacje czy zdarzenia, których nie zawiera ubezpieczenie obowiązkowe:

 • udzielanie pierwszej pomocy (także w sytuacji, w której lekarz, ratując czyjeś życie, udzielał jej po spożyciu alkoholu),
 • udzielanie świadczeń medycznych okazjonalnych (niezbędnej pomocy medycznej - nie dotyczy stałej pracy) poza terenem Polski – np. podczas wyjazdu wypoczynkowego lub podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych oraz wyjazdów interwencyjnych z pomocą medyczną obywateli RP
 • uwzględnienie w składce podstawowej zabiegów estetycznych i kosmetycznych,
 • koszty ekspertów, biegłych, zastępstwa prawnego – poniesionych za zgodą PZU S.A. lub zasądzonych,
 • niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniami, niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone,
 • koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone,
 • koszty poniesione na minimalizowanie wyrządzonej szkody,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w wynajmowanym sprzęcie oraz pomieszczeniu praktyki (do kwoty 50 000zł) z możliwością indywidualnego podwyższenia,
 • szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenie od innych zdarzeń odpowiedzialności cywilnej, związanych z miejscem wykonywania praktyki, ale nie związanych z udzielaniem świadczeń (np. zalanie sąsiada wskutek awarii w gabinecie, uderzenie przedmiotem spadającym z okna gabinetu czy dachówką spadającą z dachu domu lub poślizgnięcie się pacjenta na mokrej posadzce w pomieszczeniu, w którym jest gabinet itp.)
 • szkody związane z utratą, uszkodzeniem mienia przechowywanego do 5 000 zł np. mienie pacjenta pozostawione w poczekalni lub depozycie
 • szkody nie związane ze szkodą osobową lub rzeczową (limit 100 000 zł)
 • w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, PZU S.A. dla każdego Ubezpieczonego, organizuje i pokrywa koszty usługi Asysty Prawnej (usługa assistance).Nr telefonu Centrum Alarmowego dla Asysty Prawnej: 22 505 16 04. Usługa asysty prawnej polega na:
  • udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej konsultacji prawnych
  • przesyłaniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej tekstów obowiązujących lub archiwalnych (obowiązujących na dany dzień) aktów prawnych prawa polskiego,
  • informacje o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
  • przesłanie danych teleadresowych instytucji (sąd, prokuratura, kancelarie prawne)

W ramach składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia pakietowego uzyskuje się również:

 • ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta w tym również szkód nie będących szkodą osobową czy rzeczową (np. badanie pacjenta bez zachowania intymności),
 • ubezpieczenie szkód wyrządzonych w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym lub badaniach klinicznych (jeżeli sponsor wykupił ubezpieczenie obowiązkowe)
 • ochronę prawną (ubezpieczaną przez TU Inter Risk S.A.) do kwoty 50 000zł. Ubezpieczenie ochrony prawnej ma na celu zagwarantować lekarzowi bezwarunkowe pokrycie kosztów ochrony prawnej w przypadku wystąpienia do lekarza z roszczeniem odszkodowawczym przez poszkodowanego pacjenta, NFZ, czyli: koszty wynajęcia adwokata, radcy prawnego, który odpisze na pozew, będzie reprezentował go w Sądzie, koszty powołania biegłych; koszty te pokrywane są do 50 000zł w granicach wynagrodzenia określonego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, który wyznaczył minimalne należne wynagrodzenie adwokatom, radcom prawnym, (konieczne jest zgłoszenie przez lekarza wniosku na piśmie)
 • Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej:
CORIS LEX SERVICES SP.Z.O.O.
Tel. (22) 647-56-10         7 dni w tygodniu 9-21
Fax. (22) 568-98-99        24 h
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    24 h

A oto warianty tego ubezpieczenia pakietowego:

Kwota, o którą zwiększa się suma gwarancyjna OC

Grupa I specjalności – składka łączna

Grupa II – składka łączna

Grupa III – składka łączna

100 000,00 zł

545,00 zł

265,00 zł

161,00 zł

200 000,00 zł

643,00 zł

298,00 zł

173,00 zł

300 000,00 zł

669,00 zł

304,00 zł

180,00 zł

400 000,00 zł

701,00 zł

314,00 zł

188,00 zł

500 000,00 zł

715,00 zł

320,00 zł

192,00 zł

700 000,00 zł

727,00 zł

324,00 zł

196,00 zł

800 000,00 zł

735,00 zł

335,00 zł

215,00 zł

1 300 000,00 zł

903,00 zł

402,00 zł

243,00 zł

1 500 000,00 zł

990,00 zł

420,00 zł

290,00 zł

2 500 000,00 zł

1 722,00 zł

733,00 zł

453,00 zł

3 000 000,00 zł

1 940,00 zł

820,00 zł

540,00 zł

3 500 000,00 zł

2 090,00 zł

870,00 zł

590,00 zł

za dodatkową składkę 20 zł można podnieść sumę gwarancyjną do 500 000 zł na szkodach w ruchomościach i nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego – chodzi o szkody w użytkowanym obcym sprzęcie np. medycznym

Lekarz (lekarz dentysta) niewykonujący praktyki lekarskiej i niepodlegający ubezpieczeniu obowiązkowemu może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego OC lekarza. Daje ono ochronę przy udzielaniu pierwszej pomocy (nawet pod wpływem alkoholu w sytuacjach ratujących życie) oraz pokrywa szkody rzeczowe wyrządzone pacjentowi przy udzielaniu tej pierwszej pomocy. Daje również ochronę w innych sytuacjach udzielania świadczeń zdrowotnych, niezwiązanych z pracą etatową i niewymagających założenia prywatnej praktyki.

A oto warianty tego ubezpieczenia dobrowolnego:

Suma gwarancyjna OC

Grupa I - składka

Grupa II - składka

Grupa III - składka

100 000,00 zł

256,00 zł

139,00 zł

82,00 zł

200 000,00 zł

301,00 zł

155,00 zł

93,00 zł

300 000,00 zł

340,00 zł

169,00 zł

103,00 zł

400 000,00 zł

350,00 zł

180,00 zł

110,00 zł

500 000,00 zł

375,00 zł

190,00 zł

115,00 zł

700 000,00 zł

402,00 zł

197,00 zł

117,00 zł

800 000,00 zł

420,00 zł

203,00 zł

122,00 zł

1 300 000,00 zł

519,00 zł

243,00 zł

145,00 zł

1 500 000,00 zł

540,00 zł

255,00 zł

165,00 zł

2 500 000,00 zł

994,00 zł

436,00 zł

268,00 zł

3 000 000,00 zł

1 050,00 zł

470,00 zł

340,00 zł

3 500 000,00 zł

1 090,00 zł

540,00 zł

420,00 zł

Każdy, kto wykupi jeden z wariantów ubezpieczenia OC (niezależnie czy tylko obowiązkowe, czy tylko dobrowolne, czy pakietowe) może za dodatkową składkę zawrzeć ubezpieczenie rozszerzone dodatkowo o zarażenie się wirusami WZW lub HIV, koszty leczenia powstałe na skutek ekspozycji na materiał zakaźny oraz świadczenie na wypadek śmierci z tytułu NNW,.

Oto warianty tego dodatkowego ubezpieczenia (wszystkie kwoty podane są w złotówkach):

Świadczenie1-razowe z tytułu WZW

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Świadczenie1-razowe z tytułu HIV

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Koszty leczenia

3.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Świadczenie na wypadek śmierci z tytułu NNW

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

Składka

86

110

170

180

210

259

299

417

Przystąpienie do ubezpieczenia:

Od 15 stycznia 2024r zostanie udostępniona możliwość przystąpienia do ubezpieczenia przez stronę internetową https://oc-lekarza.polisagrupowa.pl lub poprzez baner zamieszczony na stronie Izby.

Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut bez konieczności wychodzenia z domu, a cała dokumentacja wraz z potwierdzeniem ochrony trafia do Państwa w czasie rzeczywistym. Zawierając ubezpieczenie OC Lekarza przez stronę internetową otrzymujecie bezpośrednio na swojego maila potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC Lekarza oraz Ochrony Prawnej co pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Składkę będzie można uiścić przelewem na konto bankowe Opolskiej Izby Lekarskiej w terminie 7 dni od daty wystawienia potwierdzenia ubezpieczenia.

Członkowie Izby, którzy do tej pory zawarli ubezpieczenie za pośrednictwem internetu otrzymają przypomnienie SMS o możliwości kontynuacji ubezpieczenia.

Dedykowane dla naszej Izby Lekarskiej rozwiązane internetowe pozwala zapoznać się z szeregiem informacji dodatkowych dotyczących programu ubezpieczenia. Daje także możliwość skorzystania ze zniżek przysługującym lekarzom na ubezpieczenia indywidulane.

Informujemy, że ze względu na duże obciążenie obowiązkami pracowników Izby w tym roku jak i kolejnych zawarcie ubezpieczenia na wynegocjowanych przez Izbę preferencyjnych warunkach będzie możliwe tylko i wyłącznie online. Wspólnie z Brokerem będziemy Państwu przypominać o kończącym się okresie ubezpieczenia.

Niestety w przypadku opóźnienia w zgłoszeniu istnieje ryzyko powstania luki w okresie ochrony ubezpieczenia. Prosimy nie pozostawiać tej sprawy do ostatniej chwili.

Uruchomienie możliwości zawarcia ubezpieczenia online – od 15 stycznia 2024r

Informujemy także, że nasz Broker zobowiązał się do udzielenia Państwu wsparcia w zawarciu ubezpieczenia online poprzez możliwość dodatkowego kontaktu telefonicznego :

 1. Jadwiga Kołodziejczyk – 662 246 213
 2. Jadwiga Senecka – 604 269 575

Jolanta SMERKWSKA-MOKRZYCKA