Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zgodnie z art. 31. Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

1) wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;
2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.