Komisja Rewizyjna

Okręgowa komisja rewizyjna (art. 29. Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich):

1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Izby;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
3) przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium