Uchwała nr 1

Uchwała Nr 1 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu
z dnia 2 marca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu i udzielenia jej absolutorium 

 

Na podstawie art. 24 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.1708) oraz w związku z art. 52 i 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., nr 152, poz. 1223, z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§1

Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Opolskiej Izby Lekarskiej za rok 2012, które zamyka się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 2 390 019,68 zł.
§2

Nadwyżkę w kwocie 182 361,50 zł przeznacza się na podwyższenie funduszu zasadniczego.

§3

Po zapoznaniu się z całokształtem działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu oraz po dokonaniu oceny wykonania budżetu Izby, działając na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Opolu udziela Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za okres między XXX a XXXI Zjazdem Lekarzy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W OPOLU
Jerzy B.LACH

SEKRETARZ XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W OPOLU
Zbigniew LESZCZYŃSKI