Uchwała nr 5

Uchwała nr 5
Okręgowej Komisji Wyborczej
Opolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 29.06.2021r.
w sprawie ustalenia imiennych list rejonów wyborczych IX kadencji.

Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019, poz. 965) oraz § 13 ust. 10 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w tych organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, uchwala się co następuje:

par. 1

  1. Ustala się imienne listy członków rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w IX kadencji (2022-2026).
  2. Listy członków rejonów wyborczych stanowią załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Listy członków rejonów wyborczych zostaną opublikowane w BIP OIL w dniu 1.07.2021, wywieszone w siedzibie OIL oraz zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym OIL.
  4. Zgodnie z § 13 ust. 11 załącznika do uchwały nr 12 X KZL ustala się datę 31.07.2021 jako końcową dla możliwości zgłaszania chęci przeniesienia się do innego rejonu wyborczego.
  5. Druk zgłoszenia chęci przeniesienia się do innego rejonu wyborczego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

par 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Sekretarz OKW                                                                     Przewodniczący OKW

            Małgorzata Lechniak                                                            Jerzy Jakubiszyn