Uchwala nr 3

Uchwała Nr 3
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Opolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 8 listopada 2017 r. 

Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz zgodnie z Uchwałą nr 87/17/VII Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w kadencji 2018-2022 oraz ustalenia zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji, uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Potwierdza się wyniki głosowania i wyborów delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.

2, Wyniki głosowania i wyborów delegatów, z podziałem na rejony wyborcze, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

Listę delegatów, o których mowa w § 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej OIL

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
            Sekretarz                                                                              Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej                                             Okręgowej Komisji Wyborczej
   Stanisław Kowarzyk                                                                 Stanisław Chruszczyk