Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii

     Szanowni Państwo,
     Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zostało beneficjentem środków na realizację projektu edukacyjnego pt. „EDU HEART SILESIAN POWER - Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka.”
     W ramach projektu dofinansowanie otrzymały następujące kursy:
1) Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej
2) Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta
3) Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany - od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta
4) Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca
5) Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)
6) Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej
7) Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków
8) Wspomaganie niewydolnego serca krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team
     Jako ponadregionalny ośrodek referencyjny oferujemy wysoki poziom merytoryczny, co najmniej 50% zajęć praktycznych, małe grupy, nowoczesny sprzęt.
     Zapraszamy specjalistów i rezydentów z kardiologii, kardiochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, internistów, pediatrów, a także lekarzy innych specjalności, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, aby poszerzyć swoje umiejętności, uzyskując dodatkowe kompetencje przydatne w wykonywaniu swojego zawodu.
     Powyższy grant uzyskano w drodze zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
     Szczegółowe informacje znajdzie Państwo na naszej stronie internetowej:
https://www.sccs.pl/nauka-i-innowacje/edu-heart-silesian-power-1