Praca w Zakładzie Karnym - Głubczyce

Młodszy asystent – starszy asystent -   pracownik cywilny – 0,50 etatu
Dodatkowe informacje:
Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach poszukuje pracownika na stanowisko młodszy asystent – starszy asystent
• ilość osób – 1
• wymiar etatu – 0,50
Wymagania stawiane kandydatom:
• wykształcenie wyższe medyczne,
• nieposzlakowana opinia,
• korzystanie z pełnych praw publicznych i cywilnych, pełna zdolność do czynności prawnych,
• daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
• daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy
Zatrudnienie:
• etat pracownika cywilnego - umowa o pracę,
Do obowiązków należeć będzie udzielanie świadczeń osadzonym w Zakładzie Karnym w Głubczycach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Wymagane dokumenty:
  • podanie o pracę,
    • CV,
    • kserokopia świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
  • prawo wykonywania zawodu,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
  • aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem określającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty na adres Zakład Karny w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 3, 48-100 Głubczyce albo składać osobiście do dnia 14 kwietnia 2023 r.
Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udzielą kadry ZK w Głubczycach tel. 77 40 64 175
Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.
Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru .
Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 z późn. zm.).