Rola ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy domowej

Realizując zadanie wyznaczone wojewodom w art. 7 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej1 oraz w celu usprawnienia działań przedstawicieli ochrony zdrowia w ramach systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w załączeniu przesyłam: „Informator dla pracowników ochrony zdrowia dotyczący postępowania w związku z wystąpieniem przemocy domowej”, stanowiący wytyczne i wskazania, co do sposobu realizacji zadań spoczywających na osobach wykonujących zawód medyczny w ramach procedury „Niebieskie Karty”, formularz„Niebieska Karta – A”, stanowiący załącznik n r 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 2, formularz „Niebieska Karta – B”, stanowiący załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z życiem przemocy domowej3, w celu ich rozpowszechnienia.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o zachęcanie przedstawicieli ochrony zdrowia do bieżącego zapoznawania się z przepisami normującymi kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, ze względu na fakt, że niejednokrotnie osoby te są pierwszymi osobami, które powzięły informację o przemocy domowej w środowisku pacjenta. Ponadto należy pamiętać, że to do zadań poszczególnych podmiotów należy odpowiednie stosowanie przepisów z uwzględnieniem indywidualnego przypadku i sytuacji danej osoby.

Z up. Wojewody Opolskiego
Mieczysław Wojtaszek
Dyrektor
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej