KARDIOLOGIA - REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA PACJENTÓW

KARDIOLOGIA

REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA PACJENTÓW ZAGROŻONYCH NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY, SPOWODOWANĄ

 SCHORZENIAMI KARDIOLOGICZNYMI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2009r. istnieje możliwość rehabilitacji i diagnostyki osób ze schorzeniami układu krążenia w trybie ambulatoryjnym prowadzonej przez Szpital MSWiA w Opolu, na podstawie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rehabilitacja ambulatoryjna przewidziana jest dla mieszkańców Opola i najbliższych okolic, jednocześnie daje możliwość skorzystania z diagnostyki tym, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w rehabilitacji ZUS w trybie stacjonarnym.

Na rehabilitację mogą być kierowani ubezpieczeni w ZUS lub renciści ZUS, a także osoby po ustaniu zatrudnienia, ale z prawem do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego ZUS. Nie jest wymagane pobieranie zasiłku chorobowego na dzień wystawienia wniosku.

Stosowny wniosek / możliwy do pobrania w siedzibie ZUS lub ze strony internetowej www.zus.pl/ wypełnia lekarz prowadzący leczenie. Osoba zainteresowana powinna dołączyć do wniosku kserokopię dokumentacji medycznej, jeżeli takową posiada i złożyć w biurze podawczym ZUS lub przesłać na adres Oddziału ZUS w Opolu. Skierowanie osób z grupy ryzyka, zagrożonych niezdolnością do pracy spowodowaną schorzeniami kardiologicznymi umożliwia szybką diagnostykę i rehabilitację bez długotrwałego oczekiwania.

Zakład  Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania przewidziane z art. 55, 57 i 69 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2009r.  Nr 205, poz. 1585 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne ( Dz. U. Nr 131, poz. 1457 )

Koszt programu rehabilitacji pokrywa ZUS.

Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu ( fax ) 77 45 11 438 - Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS O/Opole.

Pobierz wniosek o rehabilitację

             Z poważaniem

           Zakład Ubezpieczeń Społecznych

                       Oddział  w Opolu