Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu w sprawie udzielenia poparcia medykom

Opole, dnia 29 października 2020 r.

Stanowisko
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie udzielenia poparcia medykom

 

            Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu w imieniu adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Opolu wyraża wielki szacunek dla profesjonalizmu i poświęcenia lekarzy i personelu medycznego w walce o zdrowie i bezpieczeństwo osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

            W tej bardzo trudnej sytuacji stanu epidemii pracownicy służby zdrowia z wielkim poświęceniem, a wręcz heroizmem, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i złożonej przysięgi Hipokratesa, w sposób godny naśladowania, wypełniają swoją misję.

Solidaryzujemy się ze środowiskiem lekarskim i składanymi przez nich postulatami w przedmiocie tworzenia prawa regulującego sytuację prawną personelu medycznego w czasie stanu epidemii.

Za w pełni uzasadnione uważamy postulaty przedstawione przez prof. Andrzeja Matyję – Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w liście otwartym z dnia 22 października 2020 roku, a dotyczące przyznania podwyższonego wynagrodzenia wszystkim lekarzom walczącym z Covid-19 niezależnie od tzw. oddelegowania do pracy. Uważamy również za budzącą uzasadnione wątpliwości decyzję o dopuszczeniu, w trybie uproszczonym, do wykonywania w Polsce zawodu lekarza osoby posiadające dyplom lekarza zdobyty poza granicami Unii Europejskiej, podjętą bez jakiejkolwiek konsultacji z lekarzami. Oceniamy również jako zupełnie nieuzasadniony i pozbawiony prawnych podstaw obowiązek prowadzenia przez izby lekarskie tzw. list lekarzy, które mają być przekazywane wojewodom celem wydania tzw. skierowań do pracy przy zwalczaniu Covid-19. Zrozumiałe kontrowersje budzi też fakt, ograniczenia tzw. klauzuli dobrego samarytanina do odpowiedzialności karnej osób nią objętych.

Z dużą obawą przyglądamy się pospiesznemu, nieprzygotowanemu, a przede wszystkim niekonsultowanemu tworzeniu prawa, które jedynie z pozoru w zamiarze swoim ma przygotować służbę zdrowia na walkę z epidemią, podczas gdy w rzeczywistości  prowadzi do dzielenia i konfliktowania całego środowiska medycznego.

                                                                                Adwokat Marian A. Jagielski
                                                                                     Dziekan ORA Opole