Zalecenia Konsultanta Krajowego z/z Geriatrii dla oddziałów geriatrii, ZOL-ów i DPS-ów

Zalecenia dla oddziałów geriatrycznych, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
Domów Pomocy Społecznej i innych placówek senioralnych
w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną
związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

Dotychczasowe Rozporządzenia Rady Ministrów, zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, w tym Informacja GIS dla seniorów zawierają wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podstawowych zasad zapobiegania, kryteriów rozpoznania i algorytmów postępowania przy podejrzeniu infekcji.

W przypadku pacjentów oddziałów geriatrycznych (a także internistycznych) oraz pensjonariuszy DPS (a także ZOL, ZPO, innych ośrodków opieki długoterminowej) ryzyko zachorowania staje się coraz większe. Ze względu na szczególną podatność osób starszych na ciężki przebieg zakażenia wskazane są wczesne i wielopłaszczyznowe działania prewencyjne.

Za najważniejsze należy uznać:

1. Bezwzględny zakaz odwiedzin w placówkach senioralnych (z wyjątkiem pacjentów umierających, jeśli nie istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2).

2. Ryzyko zakażenia pensjonariuszy pozostaje głównie w związku z kontaktem z personelem. Dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad higieny i ochrony osobistej przez personel wg obowiązujących zaleceń: jednorazowe/codziennie zmieniane ubrania ochronne, mycie rąk, noszenie masek i rękawiczek, dezynfekcja sprzętu i pomieszczań, kwarantanna w domu w przypadku objawów infekcji.

3. Personel placówek senioralnych powinien pracować tylko w jednym miejscu pracy.

4. Lekarze i inni pracownicy udzielający konsultacji w placówkach opieki senioralnej powinni być w pierwszej kolejności regularnie poddawani testom do wykrywania koronawirusa. W miarę dostępności testów powinno to dotyczyć wszystkich zatrudnionych w placówkach opieki senioralnej.

5. Ograniczenie personelu do bezwzględnie koniecznego: bez wolontariuszy (wyjątek – zagrożenie brakiem możliwości zapewnienia opieki pensjonariuszom), fryzjera, kosmetyczki, itp.

6. Rezygnacja z aktywności grupowych, wspólnych posiłków i spacerów, koncertów, itp.

7. Nowoprzyjęci pacjenci/podopieczni powinni przed przyjęciem mieć wykonany test przesiewowy do wykrywania koronawirusa SARS CoV-2 z potwierdzeniem wyniku ujemnego.

8. Nowoprzyjęci pacjenci/podopieczni, a także seniorzy którzy byli wysyłani do innych oddziałów/placówek medycznych i wracający z powrotem do placówki powinni być poddani 14-dniowej kwarantannie i umieszczani w sali jednoosobowej.

9. Pacjenci/podopieczni powinni być codziennie monitorowani pod kątem objawów infekcji oddechowej.

10. Każdy sprzęt i wyposażenie wnoszone na teren placówki powinny być dezynfekowane i jeśli to możliwe nie używane przez co najmniej 2 dni.

11. Pacjenci powinni mieć w miarę możliwości kontakt na odległość (telefon, komputer) z osobami bliskimi.

Szczegółowe informacje:

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow

Szczegółowe porady dla osób prowadzących i personelu placówek senioralnych:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-placowki-senioralne-kilka-porad-dla-osob-prowadzacych-i-personelu

Informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla seniorów:

http://senior.gov.pl/

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
/właściwy podpis na oryginale/
 

Piśmiennictwo

Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Guidance for Older Adults. https://www.cdc.gov/aging/covid19-guidance.html
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Preparedness Checklist for Nursing Homes and other Long-Term Care Settings.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
European Federation of Psychologists’ Associations. EFPA position statement on COVID-19 related health advice for older adults.  http://www.efpa.eu/covid-19/health-advice-for-older-adults
Coronavirus (COVID-19) advice for older people. https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/advice-for-people-at-risk-of-coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-advice-for-older-people
New Zealand Ministry of Health. COVID-19: Advice for older people. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-information-specific-audiences/covid-19-advice-older-people
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENTS ET A DOMICILE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
Coronavirus (COVID-19) - Solidarites-sante.gouv.fr