Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2020

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia proszę zapoznać się z całym tekstem - do końca !
Admin

Koleżanki i Koledzy,

Od 1 marca 2020 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie Ochrony Prawnej Lekarza wynegocjowany przez naszego partnera, Brokera PWS Konstanta SA z PZU SA oraz InterRisk TU S.A. Program gwarantuje stałą niezmienną wysokość składek ubezpieczeniowych w okresie kolejnych trzech lat tj. od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r.. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawione w okresach 12 miesięcznych z wyrównaniem okresu ubezpieczenia. Podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość przystępowania do ubezpieczenia przez stronę internetową www.polisagrupowa.pl lub poprzez baner zamieszczony na stronie Izby, do czego zachęcamy wszystkich członków Opolskiej Izby Lekarskiej.

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście, który wykonuje zawód w formie praktyki lekarskiej (dotyczy to każdego rodzaju praktyki – stacjonarnej, na wezwanie, kontraktu). Inaczej mówiąc nie musi zawierać takiego ubezpieczenia lekarz (lekarz dentysta), który pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o kodeksową umowę o pracę.

Rozporządzenie Ministra Finansów doprecyzowało zasady tego ubezpieczenia. Obejmuje ono wszystkie szkody, jakie mogą być wyrządzone w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych albo powstałe wskutek zaniechania udzielenia takich świadczeń. Jest wyłączenie, które związane jest z zabiegami chirurgii plastycznej i zabiegami kosmetycznymi – otóż ochrona ubezpieczenia odnosi się wyłącznie do zabiegów wykonywanych w przypadku wad wrodzonych oraz następstw urazów czy chorób. Ubezpieczenie nie pokrywa szkód, będących następstwem zabiegów estetycznych. Rozporządzenie wprowadziło minimalną sumę gwarancyjną dla tego ubezpieczenia – w przypadku lekarza (lekarza dentysty) wynosi ona 75000 euro na 1 zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obowiązkowe wraz z ochroną prawną proponowane członkom Opolskiej Izby Lekarskiej przez PZU S.A. oraz InterRisk TU S.A. uwzględnia podział na trzy grupy specjalności:

Grupa I

(składka 454 zł)

Grupa II

(składka 202 zł)

Grupa III

(składka 124 zł)

Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Torakochirurgia
Kardiochirurgia
Neurochirurgia
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Chirurgia stomatologiczna
Urologia
Urologia dziecięca
Ortopedia i traumatologia
Ginekologia i położnictwo
Ginekologia onkologiczna
Medycyna ratunkowa
Neonatologia

Medycyna sportowa

Radioterapia

Lekarz dentysta nie posiadający żadnej specjalizacji oraz

pozostałe specjalności stomatologiczne poza chirurgią stomatologiczną np.:

 • ortodoncja
 • periodontologia
 • protetyka stomatologiczna
 • stomatologia dziecięca
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją.

Wszystkie pozostałe specjalności

Uwaga:

Jeżeli lekarz z III grupy wykonuje jakieś zabiegi chirurgiczne, endoskopowe,z zakresu radiologii interwencyjnej czy inne wymagające pisemnej zgody – musi się ubezpieczyć jak  w grupie II.

 • Jeżeli lekarz ma kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, którą wykonuje.
 • Jeżeli lekarz wykonuje kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, która ma wyższą składkę.
 • W przypadku lekarzy będących w trakcie specjalizacji, nieposiadających żadnej innej specjalizacji, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy ryzyka obejmującej  faktycznie wykonywaną specjalizację.

W dalszym ciągu istnieje możliwość bardzo korzystnego ubezpieczenia pakietowego (połączenie ubezpieczenia obowiązkowego z dobrowolnym) tzw. klauzulą nadwyżkową.

Pozwala to nie tylko podwyższyć sumę gwarancyjną ubezpieczenia, ale objąć ubezpieczeniem sytuacje czy zdarzenia, których nie zawiera ubezpieczenie obowiązkowe:

 • udzielanie I pomocy (także w sytuacji, w której lekarz, ratując czyjeś życie, udzielał jej po spożyciu alkoholu),
 • udzielanie świadczeń medycznych okazjonalnych (niezbędnej pomocy medycznej - nie dotyczy stałej pracy) poza terenem Polski – np. podczas wyjazdu wypoczynkowego lub podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych oraz wyjazdów interwencyjnych z pomocą medyczną obywateli RP
 • uwzględnienie w składce podstawowej zabiegów estetycznych i kosmetycznych,
 • koszty ekspertów, biegłych, zastępstwa prawnego – poniesionych za zgodą PZU S.A. lub zasądzonych,
 • niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniami, niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone,
 • koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone,
 • koszty poniesione na minimalizowanie wyrządzonej szkody,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w wynajmowanym pomieszczeniu praktyki (do kwoty 50 000zł),
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w wynajmowanym sprzęcie (do kwoty 50 000zł),
 • szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenie od innych zdarzeń odpowiedzialności cywilnej, związanych z miejscem wykonywania praktyki, ale nie związanych z udzielaniem świadczeń (np. zalanie sąsiada wskutek awarii w gabinecie, uderzenie przedmiotem spadającym z okna gabinetu czy dachówką spadającą z dachu domu lub poślizgnięcie się pacjenta na mokrej posadzce w pomieszczeniu, w którym jest gabinet itp.)
 • szkody związane z utratą, uszkodzeniem mienia przechowywanego do 5 000 zł np. mienie pacjenta pozostawione w poczekalni lub depozycie
 • szkody nie związane ze szkodą osobową lub rzeczową (limit 100 000 zł)
 • w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, PZU S.A. dla każdego Ubezpieczonego, organizuje i pokrywa koszty usługi Asysty Prawnej (usługa assistance). Nr telefonu Centrum Alarmowego dla Asysty Prawnej: 22 505 16 04

Usługa asysty prawnej polega na:

 • udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej konsultacji prawnych,
 • przesyłaniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
 • przesyłaniu w formie elektronicznej tekstów obowiązujących lub archiwalnych (obowiązujących na dany dzień) aktów prawnych prawa polskiego,
 • informacje o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
 • przesłanie danych teleadresowych instytucji (sąd, prokuratura, kancelarie prawne)

W ramach składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia pakietowego uzyskuje się również:

 • ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta w tym również szkód nie będących szkodą osobową czy rzeczową (np. badanie pacjenta bez zachowania intymności),
 • ubezpieczenie szkód wyrządzonych w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym lub badaniach klinicznych (jeżeli sponsor wykupił ubezpieczenie obowiązkowe)
 • ochronę prawną (ubezpieczaną przez TU Inter Risk S.A.) do kwoty 50 000zł. Ubezpieczenie ochrony prawnej ma na celu zagwarantować lekarzowi bezwarunkowe pokrycie kosztów ochrony prawnej w przypadku wystąpienia do lekarza z roszczeniem odszkodowawczym przez poszkodowanego pacjenta, NFZ, czyli: koszty wynajęcia adwokata, radcy prawnego, który odpisze na pozew, będzie reprezentował go w Sądzie, koszty powołania biegłych; koszty te pokrywane są do 50 000zł w granicach wynagrodzenia określonego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, który wyznaczył minimalne należne wynagrodzenie adwokatom, radcom prawnym, (konieczne jest zgłoszenie przez lekarza wniosku na piśmie)
 • Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej:
CORIS LEX SERVICES SP.Z.O.O.
Tel. (22) 647-56-10         7 dni w tygodniu 9-21
Fax. (22) 568-98-99        24 h
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    24 h

A oto warianty tego ubezpieczenia pakietowego:

Kwota, o którą zwiększa się suma gwarancyjna

Grupa I specjalności – składka łączna

Grupa II – składka łączna

Grupa III – składka łączna

100 000,00 zł

545,00 zł

265,00 zł

161,00 zł

200 000,00 zł

643,00 zł

298,00 zł

173,00 zł

300 000,00 zł

669,00 zł

304,00 zł

180,00 zł

400 000,00 zł

701,00 zł

314,00 zł

188,00 zł

500 000,00 zł

715,00 zł

320,00 zł

192,00 zł

700 000,00 zł

727,00 zł

324,00 zł

196,00 zł

800 000,00 zł

735,00 zł

335,00 zł

215,00 zł

1 300 000,00 zł

903,00 zł

402,00 zł

243,00 zł

1 500 000,00 zł

990,00 zł

420,00 zł

290,00 zł

2 500 000,00 zł

1 722,00 zł

733,00 zł

453,00 zł

3 000 000,00 zł

1 940,00 zł

820,00 zł

540,00 zł

3 500 000,00 zł

2 090,00 zł

870,00 zł

590,00 zł

 • za 20 zł można podnieść sumę gwarancyjną do 500 000 zł na szkodach w ruchomościach i nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego – chodzi o szkody w użytkowanym obcym sprzęcie np. medycznym

Lekarz (lekarz dentysta) niewykonujący praktyki lekarskiej i niepodlegający ubezpieczeniu obowiązkowemu może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Daje ono ochronę przy udzielaniu pierwszej pomocy (nawet pod wpływem alkoholu w sytuacjach ratujących życie) oraz pokrywa szkody rzeczowe wyrządzone pacjentowi przy udzielaniu tej pierwszej pomocy. Daje również ochronę w innych sytuacjach udzielania świadczeń zdrowotnych, niezwiązanych z pracą etatową i niewymagających założenia prywatnej praktyki.

A oto warianty tego ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna

Grupa I - składka

Grupa II - składka

Grupa III - składka

100 000,00 zł

256,00 zł

139,00 zł

82,00 zł

200 000,00 zł

301,00 zł

155,00 zł

93,00 zł

300 000,00 zł

340,00 zł

169,00 zł

103,00 zł

400 000,00 zł

350,00 zł

180,00 zł

110,00 zł

500 000,00 zł

375,00 zł

190,00 zł

115,00 zł

700 000,00 zł

402,00 zł

197,00 zł

117,00 zł

800 000,00 zł

420,00 zł

203,00 zł

122,00 zł

1 300 000,00 zł

519,00 zł

243,00 zł

145,00 zł

1 500 000,00 zł

540,00 zł

255,00 zł

165,00 zł

2 500 000,00 zł

994,00 zł

436,00 zł

268,00 zł

3 000 000,00 zł

1 050,00 zł

470,00 zł

340,00 zł

3 500 000,00 zł

1 090,00 zł

540,00 zł

420,00 zł

Każdy, kto wykupi jeden z wariantów ubezpieczenia OC (niezależnie czy tylko obowiązkowe, czy tylko dobrowolne, czy pakietowe) może za dodatkową składkę zawrzeć ubezpieczenie NNW, rozszerzone dodatkowo o zarażenie się wirusami WZW lub HIV.

Ubezpieczenie to obejmuje zarówno świadczenie jednorazowe z tytułu samego zakażenia jak i koszty leczenia. A oto, jakie są warianty tego dodatkowego ubezpieczenia (wszystkie kwoty podane są w złotówkach):

NNW

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

  10.000

  20.000

  50.000

Wypłata 1-razowa z tytułu WZW

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Wypłata 1-razowa z tytułu HIV

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Koszty leczenia

3.000

  5.000

10.000

10.000

10.000

  10.000

  10.000

  10.000

Składka

86

110

170

180

210

259

299

417

Przystąpienie do ubezpieczenia:

Podobnie jak w ubiegłym roku jest możliwość przystąpienia do ubezpieczenia przez stronę internetową: www.polisagrupowa.pl

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej oraz systemu naszego partnera, brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta S.A. Informujemy, iż jest to dedykowane rozwiązanie informatyczne przygotowane dla naszej Izby Lekarskiej.  Będzie to na pewno przydatne narzędzie w zakresie informacji o funkcjonujących produktach dla lekarzy, nowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych oraz baza danych zawierająca posiadane polisy ubezpieczeniowe. 

Wszystkie niezbędne informacje, znajdziecie na stronie: www.polisagrupowa.pl lub poprzez baner na stronie Izby. 

Zawierając ubezpieczenie OC Lekarza przez stronę internetową otrzymujecie bezpośrednio na swojego maila potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC Lekarza oraz Ochrony Prawnej co pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Składkę będzie można uiścić przelewem na konto bankowe Opolskiej Izby Lekarskiej w terminie 14 dni od daty wystawienia potwierdzenie ubezpieczenia.

Istnieje też możliwość tradycyjnej formy przystąpienia do ubezpieczenia – umowy ubezpieczenia, jak w latach poprzednich, można zawierać poprzez kontakt z Izbą Lekarską.

Przypominamy, iż do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie lekarze i lekarze dentyści,  będący członkami Opolskiej Izby Lekarskiej.

W przypadku wyboru tradycyjnej formy ubezpieczenia (poprzez kontakt z pracownikiem Biura Izby) składki będą zbieranie w okresie
od 10 do 24 lutego 2020r.

UWAGA: warunkiem dokonania skutecznej opłaty składki w gotówce w OIL jest zapoznanie się z dokumnetami ubezpieczeniowymi i klauzulami informacyjnymi (które zmaieszczamy poniżej) oraz podpisanie i złożenie w Izbie oświadczenia RODO (treść równiez poniżej)

 

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka