Uchwała nr 1

Uchwała Nr 1
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Opolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Na podstawie § 13 ust. 13 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz zgodnie z Uchwałą nr 87/17/VII Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w kadencji 2018-2022 oraz ustalenia zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdza się listy członków rejonów wyborczych VIII kadencji.
  2. Listy o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

  1. Ustala się liczbę mandatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w poszczególnych rejonach wyborczych

Numer rejonu

Ilość członków Rejonu

Ilość mandatów

Rejon Wyborczy nr 1

112

6

Rejon Wyborczy nr 2

79

4

Rejon Wyborczy nr 3

182

9

Rejon Wyborczy nr 4

83

4

Rejon Wyborczy nr 5

77

4

Rejon Wyborczy nr 6

48

2

Rejon Wyborczy nr 7

198

10

Rejon Wyborczy nr 8

66

3

Rejon Wyborczy nr 9

92

5

Rejon Wyborczy nr 10

91

5

Rejon Wyborczy nr 11

107

5

Rejon Wyborczy nr 12

230

11

Rejon Wyborczy nr 13

86

4

Rejon Wyborczy nr 14

61

3

Rejon Wyborczy nr 15

40

2

Rejon Wyborczy nr 16

49

2

Rejon Wyborczy nr 17

60

3

Rejon Wyborczy nr 18

37

2

Rejon Wyborczy nr 19

84

4

Rejon Wyborczy nr 20

43

2

Rejon Wyborczy nr 21

108

5

Rejon Wyborczy nr 22

206

10

Rejon Wyborczy nr 23

49

2

Rejon Wyborczy nr 24

232

12

Rejon Wyborczy nr 25

123

6

Rejon Wyborczy nr 26

60

3

Rejon Wyborczy nr 27

70

3

Rejon Wyborczy nr 28

92

5

Rejon Wyborczy nr 29

84

4

Rejon Wyborczy nr 30

51

3

Rejon Wyborczy nr 31

64

3

Rejon Wyborczy nr 32

91

5

Rejon Wyborczy nr 33

232

12

  1. Ogółem liczba mandatów na okręgowy zjazd lekarzy wynosi 163.

§ 3.

Listy członków rejonów wyborczych wraz z podaniem liczby mandatów publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej OIL

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


              Sekretarz                                                                            Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej                                                   Okręgowej Komisji Wyborczej

      Stanisław Kowarzyk                                                                 Stanisław Chruszczyk