UBEZPIECZENIE OC 2017

Okres możliwości opłacenia składki OC przelewem na konto Izby zakończył się !!

Koleżanki i Koledzy,

Na początku przypomnienie pewnych ogólnych zasad. Obowiązująca od połowy 2011 roku ustawa o działalności leczniczej uporządkowała sprawę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarz dentystów, wprowadzając jedno ubezpieczenie obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście, który wykonuje zawód w formie praktyki lekarskiej (dotyczy to każdego rodzaju praktyki – stacjonarnej, na wezwanie, kontraktu). Inaczej mówiąc nie musi zawierać takiego ubezpieczenia lekarz (lekarz dentysta), który pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o kodeksową umowę o pracę.

Rozporządzenie Ministra Finansów doprecyzowało zasady tego ubezpieczenia. Obejmuje ono wszystkie szkody, jakie mogą być wyrządzone w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych albo powstałe wskutek zaniechania udzielenia takich świadczeń. Jest wyłączenie, które związane jest z zabiegami chirurgii plastycznej i zabiegami kosmetycznymi – otóż ochrona ubezpieczenia odnosi się wyłącznie do zabiegów wykonywanych w przypadku wad wrodzonych oraz następstw urazów czy chorób. Ubezpieczenie nie pokrywa szkód, będących następstwem zabiegów estetycznych. Rozporządzenie wprowadziło minimalną sumę gwarancyjną dla tego ubezpieczenia – w przypadku lekarza (lekarza dentysty) wynosi ona 75000 euro na 1 zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obowiązkowe proponowane członkom Opolskiej Izby Lekarskiej przez PZU uwzględnia podział na trzy grupy specjalności (składki takie jak w ubiegłym roku):

Grupa I (składka 444 zł)

Grupa II (składka 192 zł)

Grupa III (składka 104 zł)

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Torakochirurgia

Kardiochirurgia

Neurochirurgia

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia stomatologiczna

Urologia

Urologia dziecięca

Ortopedia i traumatologia

Ginekologia i położnictwo

Ginekologia onkologiczna

Medycyna ratunkowa

Neonatologia

Medycyna sportowa

Radioterapia

Wszystkie pozostałe specjalności stomatologiczne

Wszystkie pozostałe specjalności

 

Uwaga:

Jeżeli lekarz z III grupy wykonuje jakieś zabiegi chirurgiczne, endoskopowe, z zakresu radiologii interwencyjnej czy inne wymagające pisemnej zgody – musi się ubezpieczyć jak w grupie II.

  • Jeżeli lekarz ma kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, którą wykonuje.
  • Jeżeli lekarz wykonuje kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, która ma wyższą składkę.

W dalszym ciągu istnieje możliwość bardzo korzystnego ubezpieczenia pakietowego (połączenie ubezpieczenia obowiązkowego z dobrowolnym) tzw. klauzulą nadwyżkową.

Pozwala to nie tylko podwyższyć sumę gwarancyjną ubezpieczenia, ale objąć ubezpieczeniem sytuacje czy zdarzenia, których nie zawiera ubezpieczenie obowiązkowe:

smileudzielanie I pomocy (także w sytuacji, w której lekarz, ratując czyjeś życie, udzielał jej po spożyciu alkoholu),
smileudzielanie świadczeń medycznych okazjonalnych (niezbędnej pomocy medycznej - nie dotyczy stałej pracy) poza terenem Polski – np. podczas wyjazdu wypoczynkowego,
smileuwzględnienie w składce podstawowej zabiegów estetycznych i kosmetycznych
smilekoszty ekspertów, biegłych, zastępstwa prawnego – poniesionych za zgodą PZU S.A. lub zasądzonych,
smileniezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniami, niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone,
smilekoszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone,
smilekoszty poniesione na minimalizowanie wyrządzonej szkody,
smileodpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w wynajmowanym pomieszczeniu praktyki (do kwoty 50 000zł – pięćdziesiąt tysięcy zł),
smileodpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w wynajmowanym sprzęcie (do kwoty 50 000zł),
smileszkody rzeczowe wyrządzone w mieniu pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (do kwoty 50 000zł),ubezpieczenie od innych zdarzeń odpowiedzialności cywilnej, związanych z miejscem wykonywania praktyki, ale nie związanych z udzielaniem świadczeń (np. zalanie sąsiada wskutek awarii w gabinecie, uderzenie przedmiotem spadającym z okna gabinetu czy dachówką spadającą z dachu domu lub poślizgnięcie się pacjenta na mokrej posadzce w pomieszczeniu, w którym jest gabinet itp.) do kwoty 50 000zł,
smileochrona prawna do kwoty 50 000zł; ubezpieczenie ochrony prawnej ma na celu zagwarantować lekarzowi bezwarunkowe pokrycie kosztów ochrony prawnej w przypadku wystąpienia do lekarza z roszczeniem odszkodowawczym przez poszkodowanego pacjenta, NFZ, czyli: koszty wynajęcia adwokata, radcy prawnego, który odpisze na pozew, będzie reprezentował go w Sądzie, koszty powołania biegłych; koszty te pokrywane są do 50 000zł w granicach wynagrodzenia określonego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, który wyznaczył minimalne należne wynagrodzenie adwokatom, radcom prawnym, (konieczne jest zgłoszenie przez lekarza wniosku na piśmie),

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, PZU S.A. dla każdego Ubezpieczonego, organizuje i pokrywa koszty usługi Asysty Prawnej (usługa assistance).     Nr telefonu Centrum Alarmowego dla Asysty Prawnej: 22 505 16 04.

Usługa asysty prawnej polega na:

  1. udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej konsultacji prawnych,
  2. przesyłaniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
  3. przesyłaniu w formie elektronicznej tekstów obowiązujących lub archiwalnych (obowiązujących na dany dzień) aktów prawnych prawa polskiego,
  4. informacje o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
  5. przesłanie danych teleadresowych instytucji (sąd, prokuratura, kancelarie prawne).

W tym roku w ramach składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia pakietowego uzyskano również:

  • ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta w tym również szkód nie będących szkodą osobową czy rzeczową (np. badanie pacjenta bez zachowania intymności),
  • ubezpieczenie szkód wyrządzonych w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym lub badaniach klinicznych.

A oto warianty tego ubezpieczenia pakietowego (składki jak w roku ubiegłym):

Kwota, o którą zwiększa się suma gwarancyjna

Grupa I specjalności – składka łączna

Grupa II – składka łączna

Grupa III – składka łączna

300 000,00 zł

699,00 zł

334,00 zł

200,00 zł

400 000,00 zł

731,00 zł

344,00 zł

208,00 zł

700 000,00 zł

757,00 zł

354,00 zł

216,00 zł

1 300 000,00 zł

933,00 zł

432,00 zł

263,00 zł

2 500 000,00 zł

1 752,00 zł

763,00 zł

473,00 zł

Kwotę ubezpieczenia się od innych zdarzeń, związanych z miejscem wykonywania praktyki, ale niezwiązanych z udzielaniem świadczeń można podwyższyć do 100 000zł (dopłata 20zł) lub 200 000zł (dopłata 56zł) – w składce jak już wspomniano jest kwota 50 000 zł.

Kwotę ochrony ubezpieczeniowej za szkody w wynajmowanym sprzęcie można podwyższyć do 500 000 zł (dopłata 20zł) – w składce jak już wspomniano jest kwota 50 000 zł.

Lekarz (lekarz dentysta) niewykonujący praktyki lekarskiej i niepodlegający ubezpieczeniu obowiązkowemu może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Daje ono ochronę przy udzielaniu I pomocy (nawet pod wpływem alkoholu w sytuacjach ratujących życie) oraz pokrywa szkody rzeczowe wyrządzone pacjentowi przy udzielaniu tej I pomocy. Daje również ochronę w innych sytuacjach udzielania świadczeń zdrowotnych, niezwiązanych z pracą etatową i niewymagających założenia prywatnej praktyki.

A oto warianty tego ubezpieczenia (i tutaj również składki jak w roku ubiegłym):

Suma gwarancyjna

Grupa I - składka

Grupa II - składka

Grupa III - składka

200 000 zł

291,00 zł

145,00 zł

73,00 zł

300 000 zł

330,00 zł

159,00 zł

83,00 zł

400 000 zł

340,00 zł

170,00 zł

90,00 zł

700 000 zł

392,00 zł

187,00 zł

97,00 zł

1 300 000 zł

509,00 zł

233,00 zł

125,00 zł

2 500 000 zł

984,00 zł

426,00 zł

248,00 zł

Każdy, kto wykupi jeden z wariantów ubezpieczenia OC (niezależnie czy tylko obowiązkowe, czy tylko dobrowolne, czy pakietowe) może za dodatkową składkę zawrzeć ubezpieczenie NNW, rozszerzone dodatkowo o zarażenie się wirusami WZW lub HIV.

Ubezpieczenie to obejmuje zarówno świadczenie jednorazowe z tytułu samego zakażenia jak i koszty leczenia. A oto, jakie są warianty tego dodatkowego ubezpieczenia (wszystkie kwoty podane są w złotówkach):

NNW

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

Wypłata 1-razo- wa z tytułu WZW

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Wypłata 1-razo- wa z tytułu HIV

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Koszty leczenia

3.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Składka

86

110

170

180

210

259

299

417

Na koniec informuję o możliwości:

laughingOtrzymania karty rabatowej PZU S.A. uprawniającej do uzyskania zniżki w wysokości 20% dla ubezpieczeń: domu, mieszkania, samochodu zarówno w zakresie OC, AC i NNW oraz ubezpieczeń Turystycznych. Karta przysługuje tylko lekarzom ubezpieczonym za pośrednictwem Izby oraz tym, którzy odeślą do Izby wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do PZU S.A. Szersza informacja o kartach oraz tekst oświadczenia w załączniku nr 1.

laughingPrzystąpienia do atrakcyjnego ubezpieczenia na życie z wypłatą zryczałtowanego wynagrodzenia na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Informacje szczegółowe dostępne są w załączniku nr 2 lub stronie naszego brokera PWS Konstanta S.A. polisagrupowa.pl

Przypominamy, iż do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie lekarze i lekarze dentyści,  będący członkami Opolskiej Izby Lekarskiej.

Składki zbierane będą jak w latach poprzednich, muszą dotrzeć do biura Izby w okresie od 10 lutego do wtorku 21 lutego.

Tak jak w roku poprzednim istnieje możliwość bezpośredniej wpłaty składki na konto Izby.

 

 Dotyczy to jednak wariantów podstawowych, wymienionych w powyższych tabelach. W przypadku chęci skorzystania z dopłat, czy innych opcji, składka musi dotrzeć do Biura Izby w gotówce, tak jak w latach poprzednich

Ważne jest, aby dokładnie wypełnić przelew. W tytule przelewu należy napisać: nazwisko i imię, nr PWZ, która grupa zawodowa, który wariant ubezpieczenia.

Dodatkowo informujemy, że trwają prace nad możliwością zawarcia ubezpieczenia przez Internet za pośrednictwem strony Izby. Zachęcamy do odwiedzenia strony celem sprawdzenia czy taka możliwość już została uruchomiona. 

Jerzy Jakubiszyn