Utrzymanie cen prądu w II półroczu 2019 r.

Szanowni państwo

Poniżej zamieszczamy informację o konieczności złożenia dostawcy energii oświadczenia będącego podstawą uprawniającą do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 w drugim półroczu 2019 r. Dotyczy prywatnych praktyk lekarskich i  lekarsko-dentystycznych.

Utrzymanie cen prądu w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych tylko po złożeniu oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej (do pobrania poniżej) do dnia 29 lipca 2019 r. (poniedziałek)

UWAGA: Sejm, 31.07.2019r. uchwalił nowelizację  ustawy prądowej, przesuwającą termin ich złożenia z 29 lipca na 13 sierpnia. Przedłużenie będzie obowiązywać z mocą wsteczną, tak by oświadczenia, które dotarły do sprzedawców po terminie, a przed wejściem w życie nowelizacji, były uznane za ważne.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych odbiorcy końcowi z następujących grup tj.:

  • · mikro przedsiębiorca ( prywatna praktyka lekarska,  lekarsko-dentystyczna ) oraz małe przedsiębiorstwa,
  • · szpitale,
  • · jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy,
  • · państwowe jednostki organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (np. lasy państwowe).

- mają możliwość zachowania cen energii elektrycznej na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. Niemiej jednak przedmiotowi odbiorcy końcowi aby móc w drugiej połowie 2019 r. korzystać z obniżonych cen muszą złożyć w przeciągu 28 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy zmieniającej.


Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

                                            Z koleżeńskim  pozdrowieniem  - Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
                                                                                                                            Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej.