List ministra w sprawie cholesterolu

Warszawa, 29 maja 2019

Pan prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z apelem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) dotyczącym koniecznosci podjęcia dzialah w zakresie przeciwdzialania pojawiającym się w przestrzeni publicznej nieprawdziwym informacjom dotyczącym profilaktyki i leczenia choröb serca i naczyii, zwracam siş do Pana Prezesa z uprzejma. prosbą o wsparcie działań Towarzystwa w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w apelu PTK w ostatnim czasie w mediach elektronicznych i tradycyjnych coraz cześciej rozpowszechniane są informacje podważające rolę cholesterolu w patogenezie miazdzycy. Zmniejszają one efektywność kampanii promujcych zdrowy styl zycia, sq przyczynaą przerywania terapii przez pacjentöw oraz podwazaja. zaufanie do wspötezesnej nauki, ktöra bezspornie dowodzi, że stşzenie cholesterolu we krwi ma istotny wptyw na występowanie zawałów serca, udaröw mözgu oraz dlugość zycia.

Z uwagi na chęc aktywnego włączenia siş w przeciwdzialanie pojawianiu się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji dotyczących profilaktyki i leczenia choröb, uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wsröd lekarzy informacji na temat roli cholesterolu w patogenezie choröb sercowo-naczyniowych, znaczenia farmakoterapii, ze szczegölnym uwzględnieniem roli statyn.

Z wyrazami szacunku,

Zbigniew J. Kröl Podsekretarz Stanu