Oświadczenia majątkowe lekarzy pełniących niektóre funkcje w ochronie zdrowia

Poniżej przekazujemy do wiadomości opinię radców prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie procedowanego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Jednocześnie zwracamy uwagę, że niezłożenie wymaganego oświadczenia majątkowego skutkować może - jak przewiduje projekt w.wym. ustawy - wszczęciem procedury odwołania z zajmowanego stanowiska, karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 5.

ORL w Opolu