PROTEST LEKARZY

W ostatnich tygodniach najgłośniejszym zagadnieniem dotyczącym środowiska lekarskiego był protest głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych oraz zapowiedź jego kontynuacji pod postacią wypowiadania przez lekarzy klauzuli Opt-Out oraz ograniczania czasu pracy do 48 godzin tygodniowo. Naczelna Rada Lekarska odniosła się do protestu w następujący sposób:

27 października Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do lekarzy z apelem o ograniczenie pracy do maksymalnie 48 godzin w tygodniu. (APEL Nr 9/17/IIV), a także z apelem do pracodawców i kierowników podmiotów leczniczych oraz kierowników specjalizacji, ordynatorów, pracowników środowisk akademickich ochrony zdrowia o stałe i czynne poparcie dla lekarzy rezydentów uczestniczących w akcji protestacyjnej (APEL Nr 7/17/P-VII).

10 listopada Naczelna Rada Lekarska przedstawiła stanowisko w sprawie powierzania dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych lekarzom o odpowiednich kwalifikacjach, w którym napisała „że samodzielnym lekarzem dyżurnym w oddziale szpitalnym może być wyznaczony jedynie ten lekarz, który posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną związaną ze specyfiką danego oddziału” (STANOWISKO Nr 21/17/VII). NRL postanowiła również, że „celem szkolenia specjalizacyjnego, jest wykształcenie lekarza specjalisty, proces kształcenia lekarza w trakcie specjalizacji i rola tego lekarza w szpitalu nie mogą być sprowadzane do roli taniej siły roboczej pozwalającej pozyskać finansowanie działalności oddziału szpitalnego.” (STANOWISKO Nr 22/17/VII).

Oto pełne teksty cyt. dokumentów

APEL Nr 9/17/IIV
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
do lekarzy


Naczelna Rada Lekarska, uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy, zwraca się do lekarzy o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu.

 

APEL Nr 7/17/P-VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie lekarzy biorących udział w proteście


Naczelna Rada Lekarska zwraca się z apelem do pracodawców i kierowników podmiotów leczniczych oraz kierowników specjalizacji, ordynatorów, pracowników środowisk akademickich ochrony zdrowia o stałe i czynne poparcie dla lekarzy rezydentów uczestniczących w akcji protestacyjnej a także wspierających ich protest innych lekarzy.
W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej postulaty protestujących są zasadne i odzwierciedlają oczekiwania środowiska lekarskiego od wielu lat artykułowane w stanowiskach organów samorządu lekarskiego. Naczelna Rada Lekarska mając na względzie, że postulaty protestujących dotyczą poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, apeluje o wykazanie zrozumienia dla protestujących młodych lekarzy i niepodejmowanie wobec nich jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym.

 

STANOWISKO Nr 21/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie powierzania dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych lekarzom o odpowiednich kwalifikacjach

Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że samodzielnym lekarzem dyżurnym w oddziale szpitalnym może być wyznaczony jedynie ten lekarz, który posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną związaną ze specyfiką danego oddziału. Wyznaczenie, w drodze polecenia służbowego, lekarzy nie posiadających wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do pracy w danym oddziale, do pełnienia tam dyżurów jest nie do pogodzenia z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej, który w art. 10 ust. 1 stanowi, że lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych przez lekarzy nie posiadających odpowiedniej specjalistycznej wiedzy zgodnej z profilem danego oddziału i kompetencji niezbędnych do pracy w tym oddziale nie może być stałym elementem organizacji pracy podmiotu leczniczego, ponieważ może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów tych oddziałów, o czym Naczelna Rada Lekarska przypomina osobom organizującym pracę oddziału.

 

STANOWISKO Nr 22/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie roli lekarzy rezydentów w szpitalach

Samorząd lekarski stwierdza, że znaczna część oddziałów szpitalnych opiera się na pracy lekarzy rezydentów i to dzięki ich pracy zawierane są przez NFZ kontrakty na pracę tych oddziałów finansowaną ze środków publicznych.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej lekarz w trakcie specjalizacji powinien przede wszystkim doskonalić swe umiejętności, poszerzać wiedzę i zdobywać doświadczenie pod kierunkiem kierownika specjalizacji. Celem szkolenia specjalizacyjnego, jest wykształcenie lekarza specjalisty, proces kształcenia lekarza w trakcie specjalizacji i rola tego lekarza w szpitalu nie mogą być sprowadzane do roli taniej siły roboczej pozwalającej pozyskać finansowanie działalności oddziału szpitalnego.